6 februari 2019 | 8 REFLEXEN: WAT TE DOEN ALS KANKER VASTGESTELD WORDT

Er zijn nl. verschillende gevolgen voor uw verzekeringen:

1. Bestaande verzekeringen:

Een kankerdiagnose heeft geen gevolgen voor een bestaande levensverzekering of hospitalisatieverzekering. Je hoeft je diagnose niet aan de verzekeraar te melden en je premie stijgt niet als gevolg van een hoger risico. Je polis zal ook niet opgezegd worden als gevolg van deze diagnose. De verzekeraar zal uiteraard de uitkeringen verrichten als voorzien in het contract.

In het geval van de hospitalisatieverzekering slaat dit op de verzorging, de ziekenhuisopname en verwante kosten voor en na het verblijf in het ziekenhuis, tot het plafond dat in het contract voorzien is en eventueel met een eigen risico (franchise) dat ten laste blijft van de verzekerde. Zeldzamer zijn formules met een forfaitaire grondslag (bijvoorbeeld 100 euro per ligdag). In het geval van kanker wordt de waarborg vaak uitgebreid tot ambulante kosten verbonden aan de behandeling van kanker.

2. Specifieke verzekeringen: 

Er kunnen in gezondheidszorgverzekeringen speciale bepalingen zijn voor ernstige ziekten (met bijzondere waarborgen bij diagnose van een beperkte lijst ernstige aandoeningen). Verzekeringen die alleen gericht zijn op een uitkering in geval van kanker zijn zeldzaam in België. De mogelijkheid om dergelijk product in het buitenland aan te gaan is eerder theoretisch, al was het maar omdat die contracten niet in overeenstemming zijn met het Belgische recht.

3. Collectieve polissen:

Bij collectieve verzekeringen vindt er doorgaans voor grote groepen geen voorafgaande medische selectie plaats. Je geniet met andere woorden de overlijdenswaarborg van je groepsverzekering en de hospitalisatiewaarborg van de groep waartoe je al langer hoort (als werknemer of als gezinslid van een werknemer) of waartoe je als nieuw lid toetreedt, zonder dat er naar de diagnose gekeken wordt.

4. Nieuwe verzekeringen en  informatieplicht 

Mocht je als kankerpatiënt overwegen om persoonlijk een levens- of gezondheidszorgverzekering aan te gaan, dan zal de verzekeraar, naast andere inlichtingen, via een medische vragenlijst of een medisch onderzoek informatie vragen over je huidige gezondheidstoestand (en die van je gezinsleden die hij zou verzekeren). Je moet hem waarheidsgetrouw en spontaan melden hoe die is, zodat hij gepaste verzekeringsvoorwaarden kan bepalen.

In een nieuwe individuele gezondheidszorg-polissen (hospitalisatie) kan de verzekeraar de bestaande toestand uitsluiten, maar zal hij je zonder significante meerprijs verzekeren voor andere ziektes en ongevallen. Patiënten met een chronische ziekte, zoals de meeste kankers, hebben een recht op een dergelijke polis.

In de individuele levensverzekering kunnen er (soms tijdelijke) bijpremies zijn, wachttijden tot je toestand voldoende stabiliseert, of, als die zeer ernstig is, zelfs weigeringen. Hetzelfde geldt voor individuele polissen gewaarborgd inkomen, waar ook uitsluitingen mogelijk zijn.

5. Schuldsaldoverzekering

In één op de 20 schuldsaldoverzekeringen met het oog op de aankoop of de verbouwing van de eigen woning, is er sprake van een verhoogd risico om welke aandoening of combinatie van aandoeningen ook.

De verzekeraars hebben schikkingen getroffen om de bijpremies voor deze verzekering te temperen. Sinds begin 2015 gelden wettelijke procedures om de bijpremies om medische redenen te herzien en in de zwaarste gevallen af te toppen op 2.25 keer het beste tarief van de gekozen verzekeraar.

6. Voorzetting bestaande hospitalisatieverzekering

Let er op dat je, wanneer je je werkgever zou verlaten, tijdig aanspraak maakt op een levenslange individuele verderzetting van de bescherming die je als lid van de groep genoot. Meestal moet je dan zelf de premie betalen die met je leeftijd overeenstemt, tenzij je een wachtpolis had afgesloten om de toekomstige premie te verlagen. Je hebt wel het voordeel dat je geen medische vragenlijst moet beantwoorden noch een medische selectie moet ondergaan.

7. Reconstructieve operatie

Bij borstkanker rijst de vraag of de verzekeraar tussenkomt voor een reconstructie met een prothese, dan wel voor de reconstructie met eigen weefsel. Deze laatste ingreep is medisch zwaarder en financieel duurder, omdat de sociale zekerheid maar in kleine mate tussenkomt. Zij is wel duurzamer nu er geen gebruik wordt gemaakt van een prothese die achteraf aan vervanging toe is. Naargelang het beleid en het tarief van elke verzekeringsonderneming kunnen verzekeraars hierin tussenkomen, in functie van afspraken met artsen en ziekenhuizen of na uitdrukkelijke instemming, zodat de kost die ten laste van de patiënt blijft navenant vermindert.

8. Met kanker op reis 

Annulerings- en bijstandsverzekeringen geven vandaag meestal bescherming tegen een onverwachte annulering van een reis door of repatriëring van een persoon die de toestemming van zijn of haar behandelende arts had om de reis te ondernemen. Denk er aan om dat advies vooraf te vragen en kijk de juiste bewoordingen van je lopende of beoogde reisverzekering op dit punt na.

Bron:

https://www.abcverzekering.be/gezondheid-ongevallen/ik-heb-kanker-welke-gevolgen-heeft-dat-voor-mijn-verzekeringen

ih 6/2/2019