Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé Leven

Familiale verzekering / BA Gezin / BA Privé leven

TIP: Alleenstaande of 60-plussers genieten van een verlaagd tarief!

 

Wat is de familiale BA-verzekering?

De familiale BA-verzekering (BA staat voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid), beter gekend als de familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen.

Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht.

Deze verzekering dekt de schade die door u – of door personen die bij u inwonen veroorzaakt werd maar ook door uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie, of door uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.

Als bescherming van uw vermogen is ze een absolute “must” voor iedereen, met of zonder kinderen!

Bron: Assuralia

Wanneer bent u burgerlijk aansprakelijk?

U bent burgerlijk aansprakelijk voor aan een derde veroorzaakte schade wanneer die schade het gevolg is van een al dan niet opzettelijke fout. Die fout kan het gevolg zijn van een daad maar ook van nalatigheid of onvoorzichtigheid.

Een fout, hoe miniem ook, maakt u burgerlijk aansprakelijk. Om na te gaan of iemand een fout heeft begaan, moet men zijn handeling vergelijken met het typegedrag van de “goede huisvader” indien die in dezelfde omstandigheden zou verkeren.

Er is sprake van een fout wanneer, in een identieke situatie, een normaal voorzichtig en toegewijd persoon niet als dusdanig zou gehandeld hebben.

Bron: Assuralia

Waarom is de familiale BA-verzekering nuttig?

Zoals iedere aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale BA-verzekering de bescherming van uw vermogen tegen de financiële gevolgen van uw fouten, nalatigheden of tekortkomingen die uw aansprakelijkheid in het geding brengen.

Als u burgerlijk aansprakelijk bent, bent u verplicht het slachtoffer te vergoeden voor de schade die hij/zij door uw toedoen geleden heeft. De wet bepaalt dan dat u met heel uw vermogen (roerend en onroerend) verplicht bent tot de correcte uitvoering van die schadevergoeding.

Wettelijk bent u niet alleen aansprakelijk voor uw eigen fouten, maar ook voor die van uw kinderen, voor de schade veroorzaakt door uw dieren, uw goederen of door zogenaamde gebrekkige zaken waarvan u eigenaar bent. Neem dus geen enkel risico, want een ongeval is vlug gebeurd. Wanneer u er niet voor verzekerd bent, kan u dat veel geld kosten.

De familiale BA-verzekering mag in België dan wel niet verplicht zijn, toch is ze onontbeerlijk aangezien ze de derde vergoedt wanneer u effectief aansprakelijk bent voor een schadegeval. Ze zal ook uw belangen verdedigen en, in geval van conflict over de erkenning van uw aansprakelijkheid, zal ze ook de kosten en erelonen voor uw verdediging betalen.

De familiale BA moet in uw portefeuille met basisverzekeringen zitten zodra u niet meer gedekt bent door de verzekeringspolis van uw ouders (d.w.z. wanneer u elders dan bij hen gedomicilieerd bent). Wacht niet tot u kinderen hebt om een familiale BA-polis te sluiten want ook volwassenen kunnen een ongeval veroorzaken!

Als u wenst dat de verzekeraar u ook helpt om schadevergoeding te krijgen van een derde wanneer die u schade berokkent die valt onder de familiale BA-verzekering, kan u de polis uitbreiden met een luik “rechtsbijstand”.

Bron: Assuralia

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een familiale BA-verzekering?

Een familiale BA-verzekering is niet duur.

De premie, taksen inbegrepen, van de meeste familiale BA-polissen varieert tussen 70 en 95 euro. Daarin is een luik rechtsbijstand inbegrepen ter verdediging van de belangen van een verzekerde die in zijn/haar privéleven het slachtoffer geworden is van schade veroorzaakt door een andere persoon.

De verzekerde bedragen zijn erg hoog en de franchise uitsluitend van toepassing op de materiële schade is beperkt.

Iedere polis waarborgt immers minimaal 20.000.000 euro voor lichamelijke schade en 1.000.000 euro voor materiële schade (geïndexeerde bedragen). De meeste polissen bieden een waarborg die 3 tot 4 maal groter is voor de materiële schade.

De eventuele franchise, dit is het deel van de schade dat u zelf moet vergoeden, schommelt rond de 240 euro (geïndexeerde bedrag).

Bron: Assuralia

Wie is verzekerd?

Een familiale BA-verzekeringsovereenkomst vergoedt niet alleen de schade die u zelf veroorzaakt hebt, maar is ook verplicht de schade te vergoeden veroorzaakt door:

 • uw samenwonende echtgenoot
 • alle bij u inwonende personen, met inbegrip van studenten die om studieredenen buiten het hoofdverblijf verblijven
 • het huispersoneel en de gezinshulp
 • personen die belast zijn met de bewaking van uw kinderen en huisdieren, telkens als hun aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt.

Familiale BA-polissen zijn aangepast aan de realiteit van het hedendaagse leven en kunnen ook de aansprakelijkheid dekken van onder andere:

 • uw samenwonende partner
 • personen die bij u inwonen, maar elders verblijven wegens gezondheidsredenen, omdat ze op reis zijn of door hun werk
 • uw minderjarige kinderen en die van uw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet meer bij u
 • personen die economisch afhankelijk zijn van u, van uw samenwonende echtgenoot of partner, ook al wonen ze niet meer bij u
 • minderjarige kinderen van derden wanneer ze onder de hoede staan van een verzekerde die bij u inwoont
 • personen die tijdelijk bij u verblijven tijdens de vakantie of tijdens familiale of uitzonderlijke evenementen

Kijk goed de algemene voorwaarden van uw polis na om te weten of uw polis aangepast is aan uw bijzondere situatie!

Bron: Assuralia

Wat is niet gedekt door de familiale verzekering?

De familiale BA-verzekering: een wettelijke minimumwaarborg, maar niet alles is gedekt!

De minimumgarantievoorwaarden van de familiale BA-verzekeringsovereenkomsten zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 12 januari 1984.

Iedere familiale BA-verzekeringspolis moet voorzien in de vergoeding van de schade die u veroorzaakt aan derden in uw privéleven, d.w.z. buiten iedere beroepsovereenkomst, als u buitencontractueel aansprakelijk bent.

Opgelet!  Alleen schade aan een derde is gedekt: schade veroorzaakt aan uw eigen goederen of aan een door uw polis gedekte verzekerde (echtgenoot, kinderen,…) is dus niet gedekt.

Opgelet! Alleen schade veroorzaakt buiten een contractuele band of een arbeidsovereenkomst kan vergoed worden door de familiale BA-verzekering. Er wordt dus niet vergoed als het gaat om een aansprakelijkheid die voortvloeit uit een fout in de uitvoering van een overeenkomst.

Bijvoorbeeld:

 • U of uw kind beschadigen de maaimachine die u gehuurd hebt bij een professional, dan is uw contractuele aansprakelijkheid in het geding en zal de familiale BA-verzekering niet vergoeden
 • U huurt een appartement aan zee. Uw hond beschadigt een zetel. Dan bent u aansprakelijk, maar de verzekeraar zal niet vergoeden omdat het gaat om een aansprakelijkheid die voortvloeit uit een fout in de uitvoering van een huurcontract (huurschade).Wees voorzichtig, er is vaker sprake van een contractuele band dan men denkt en het moet daarom niet noodzakelijk om een schriftelijke overeenkomst gaan.

Familiale BA-polissen mogen alleen de schade uitsluiten zoals opgesomd in het koninklijk besluit. Niets anders mag uitgesloten worden. De volgende schade mag onder andere uitgesloten worden:

 • schade die reeds gedekt is door een verplichte verzekering (bijvoorbeeld BA-auto)
 • schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 200 kg of motorboten (bijvoorbeeld jetski)
 • schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen
 • schade veroorzaakt door het beoefenen van de jacht alsmede de wildschade
 • schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan u eigenaar bent. Als u echter een geleend of gehuurd paard berijdt, moet de verzekeraar vergoeden
 • schade veroorzaakt door andere dieren dan huisdieren

Boven de minimumwaarborg bepaalt iedere familiale BA-verzekeraar zelf vrij de inhoud van zijn overeenkomsten. Het gebeurt vaak dat de familiale BA-verzekeringsovereenkomsten meer bieden dan het door de wet voorgeschreven minimum.

Kijk goed de algemene voorwaarden van uw polis na om te weten of uw polis aangepast is aan uw bijzondere situatie!

Bron: Assuralia

De bijzondere situatie van minderjarige kinderen

1. Aansprakelijkheid van minderjarige kinderen.

Uw minderjarig kind kan als burgerlijk aansprakelijk beschouwd worden. Het begaat een fout wanneer het, als het schade berokkent aan anderen, over onderscheidingsvermogen beschikt, dit wil zeggen over het vermogen om de schadelijke gevolgen van zijn daden “in te schatten”.

De wet legt geen leeftijd vast waarop bij een kind het onderscheidingsvermogen verworven moet zijn. Dit moet geval per geval nagegaan worden, volgens de persoonlijke mogelijkheden van elk kind. De rechter houdt niet alleen rekening met de aard van de schadeverwekkende daad, maar ook met de intellectuele ontwikkeling, de leeftijd, de sociale omgeving en de opvoeding van het kind.

De leeftijd waarop men verondersteld wordt over het nodige onderscheidingsvermogen te beschikken is in ieder geval niet dezelfde als die waarop men burgerrechterlijk bekwaam is, namelijk 18 jaar. Een minderjarig kind kan dus perfect burgerlijk aansprakelijk zijn voor zijn daden. De algemene tendens is dat tot de leeftijd van 6 jaar van een kind geen onderscheidingsvermogen verwacht wordt, terwijl dit voor een kind van 10 jaar of ouder wel zo is.

2. Aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen

De wet bepaalt dat ouders (moeders én vaders, zelfs wanneer ze gescheiden zijn, maar nooit anderen zoals bijvoorbeeld de grootouders) vermoedelijk aansprakelijk zijn voor de fouten van hun minderjarige kinderen, dit wil zeggen die geen 18 jaar zijn, tenzij ze kunnen bewijzen dat ze geen enkele fout in het toezicht noch de opvoeding gemaakt hebben.

Door dit aansprakelijkheidsvermoeden van de ouders kan het slachtoffer zich wenden tot schuldenaars die meer solvabel zijn dan de minderjarige, die meestal niet over eigen financiële middelen beschikt.

3. Familiale BA-verzekering

Een familiale BA-verzekering sluiten is in meer dan één opzicht interessant voor wie kinderen heeft: enerzijds, omdat kinderen van nature vaker nalatig of onbezonnen zijn en, anderzijds, omdat de familiale BA-verzekering zowel het (toekomstige) vermogen van het kind beschermt als dat van zijn vermoedelijk aansprakelijk ouders.

Toch zijn niet alle fouten van minderjarigen gedekt door de familiale BA-verzekering:

 • de opzettelijke fout, dit wil zeggen willens en wetens een daad stellen die aan andere een redelijkerwijs voorzienbare schade veroorzaakt, is in principe uitgesloten;
 • grove fouten die uitdrukkelijk en limitatief in de verzekeringspolis opgesomd zijn, kunnen voor de verzekeraar een reden tot weigering van schadevergoeding zijn.

Heel wat familiale BA-polissen dekken niettemin de aansprakelijkheid van kinderen ten gevolge van een opzettelijke fout of een grove fout tot de leeftijd van 16 jaar.

De fout van de minderjarige kan dus uitgesloten zijn van de dekking die de familiale BA-polis biedt. Niettemin dekt die in principe altijd de aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen, welke ook de feiten zijn.

In dat geval wordt het slachtoffer vergoed door de verzekeraar die zich een recht op verhaal tegen het minderjarige kind kan voorbehouden, dat begrensd is.

Kijk goed de algemene voorwaarden van uw polis na om te weten of uw polis aangepast is aan uw bijzondere situatie!

Bron: Assuralia