BA Na Levering / Producten

Wat is een verzekering BA Na Levering of Producten?

De waarborg BA-producten of na levering is een waarborg ter dekking van de contractuele en extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade veroorzaakt aan derden als gevolg van geleverde goederen of uitgevoerde werken. Het betreft een chronologisch gevolg van de BA-uitbating.

Welke schade is gedekt?

Deze verzekering  dekt de schade ontstaan door vergissingen of gebreken gepleegd tijdens  de conceptie, de fabricatie, de voorbereiding, de uitvoering, de conditionering en de voorstelling van producten…of gedurende het plaatsen van installaties of na uitvoering van de werken.

Bijvoorbeeld: ten gevolge van een verkeerde aansluiting door de verwarmingstechnicus ontploft de verwarmingsketel na installatie ervan. Door die ontploffing ontstaat er lichamelijke schade, zijn meerdere personen gekwetst, is er materiële schade, heeft de onderneming aanzienlijke schade geleden aan haar gebouwen en is er immateriële gevolgschade aangezien de onderneming gedurende meerdere dagen haar activiteiten heeft moeten onderbreken. Al die schade is gedekt door de verzekering BA Na Levering van de verwarmingstechnicus.

Opgelet: de schade aan derden is gedekt uitgezonderd de schade aan het geleverde product zelf of aan de  werken zelf. Dat verlies blijft ten laste van de onderneming.

Hoeveel kost een verzekering BA Na Levering of Producten?

De premie voor een verzekering BA Na Levering of Producten wordt berekend op basis van het type van activiteit van de onderneming, de verzekerde bedragen en de draagwijdte van de waarborg. De tarifering kan gebeuren op basis van het aantal tewerkgestelde personen en/of de omzet van de onderneming.

Meestal is er een franchise opgenomen in de polis.

Een nauwkeurige beschrijving van de aard van de activiteiten is noodzakelijk om een verzekeringspolis op te stellen die de onderneming een perfecte dekking biedt.

Waar is de verzekering BA Na Levering of Producten van toepassing?

Als de uitbatingszetel in België gevestigd is, is de verzekering meestal van toepassing op leveringen over de hele wereld, meestal met uitzondering van een aantal landen zoals de Verenigde Staten en Canada.

Wat met defecte producten?

De wet van 25.02.91 voert een burgerlijke aansprakelijkheid in voor producten met gebreken in geval van schade ten gevolge van het normale gebruik van een gebrekkig product. Wanner identificeerbaar, is de producent aansprakelijk; zo niet, is de leverancier aansprakelijk.

De burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering na levering dekt de problemen die ontstaan door een omgevormd product of gemaakt product na de commercialisering ervan. Sommige verzekeringen nemen eveneens het van de markt halen van een gebrekkig product ten laste.

Bron: Assuralia