Bedrijfsaansprakelijkheid

Waarom een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) als onderneming?

Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft, blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijkheid kan gesteld worden steeds reëel aanwezig, ongeacht of die incidenten veroorzaakt zijn door bedrijfsgoederen dan wel door personen die voor de onderneming werken.

Een simpele vergetelheid, een fout of een onvoorzichtigheid van het personeel kan schade toebrengen aan derden, klanten of leveranciers. Hetzelfde geldt voor geleverde werkzaamheden of goederen,  gebreken aan de lokalen, het werken met bouwmachines,… Die gevolgen zijn vaak beperkt, maar soms kunnen ze het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Wanneer de onderneming aansprakelijk is voor de schade, dan dient ze de het (de) slachtoffer(s) immers te vergoeden.

Een onderneming  kan dus in nogal wat situaties aansprakelijk gesteld worden.

En dan komen de BA-verzekeringen tussenbeide. Ze beschermen het vermogen van de onderneming tegen schadeclaims van slachtoffers. Ze vrijwaren ondernemingen tegen de materiële, lichamelijke of immateriële schade die ze zouden kunnen toebrengen aan derden tijdens de uitbating  of de uitvoering van met hun activiteiten verbonden taken. BA-verzekeringen dekken zowel de onderneming, het personeel, de gebouwen als de producten of de diensten ervan.  Het kan ook gaan om schade die optreedt na de levering van goederen of diensten.

Welke formules bestaan er om de aansprakelijkheid van een onderneming te dekken?

De verzekering heeft tot doel de financiële gevolgen te dekken van lichamelijke, materiële en immateriële schade aan derden te wijten aan de onderneming en dit binnen de limieten van de verzekerde kapitalen.

Algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • de verzekering BA Uitbating, die de aansprakelijkheden dekt van een onderneming tijdens de uitbating en tijdens de nevenactiviteiten van de onderneming;
  • de verzekering BA Na Levering of Producten, die de schade dekt die veroorzaakt wordt na levering door de gefabriceerde producten of de door de onderneming uitgevoerde prestaties.

Een zeer belangrijke uitbreiding op die twee verzekeringen voor ondernemingen aan wie bepaalde goederen toevertrouwd worden voor bewaring, bewerking of gebruik is de waarborg Toevertrouwde Goederen.

Voor ondernemingen met een in hoofdzaak intellectuele activiteit is het aangeraden, of zelfs verplicht, een verzekering Beroepsaansprakelijkheid of professionele BA te sluiten.

Ondernemingen kunnen hun bestuurders ook beschermen tegen het BA-risico en dat risico dekken aan de hand van een verzekering Bestuudersaansprakelijkheid of verzekering BA-bestuurder.

De verzekering Objectieve BA Brand of Ontploffing mag niet vergeten worden. Sommige instellingen die voor het publiek vrij toegankelijk zijn, zijn verplicht om zo’n verzekering te sluiten.

 

Bron: Assuralia