Beroepsaansprakelijkheid

Wat is een verzekering professionele BA?

De verzekering professionele BA heeft tot doel zowel de contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid te dekken die het gevolg is van de uitoefening van een beroep voor door derden geleden en door diensten veroorzaakte schade.

Tot wie richt de professionele BA zich?

De doelgroep van de verzekering professionele BA zijn zelfstandigen (vrije beroepen), kmo’s, grote ondernemingen,…die een in hoofdzaak intellectuele activiteit uitoefenen. Die verzekering dekt de intellectuele dienstverleners tegen de gevolgen van hun daden. Het gaat in het algemeen over activiteiten als adviesverstrekking en zuiver intellectuele dienstverlening: juridische beroepen, accountants, artsen en andere medische beroepen, architecten, IT-consultants,…

Welke schade is gedekt?

Net als de polissen BA Uitbating en BA Na Levering, dekt de verzekering professionele BA de lichamelijke, materiële en immateriële schade.

Wie is verzekerd?

De verzekeringnemer, dit is de onderneming zelf of de zelfstandige zelf, voor hun aansprakelijkheid en die van de personen voor wie ze instaan.

Hoeveel kost een verzekering professionele BA?

De premie wordt berekend op basis van de omzet en wordt vastgesteld op basis van de activiteit van de onderneming en de verzekerde bedragen. Meestal is er een franchise opgenomen in de polis.

Aandachtspunt

De meeste professionals die actief zijn in gereglementeerde sectoren, zijn, hetzij wettelijk hetzij deontologisch, verplicht om een verzekering professionele BA te sluiten: advocaten, accountants, verzekeringstussenpersonen, artsen, architecten, landmeters-experten, reisorganisatoren en reisbemiddelaars.,…

Bron: Assuralia