Toevertrouwde voorwerpen

Wat gebeurt als u in de uitoefening van uw activiteiten voorwerpen toevertrouwd worden? Krijgt uw onderneming soms voorwerpen in bewaring of waaraan gewerkt moet worden?

Zo ja, dan bent u de bewaarder van dat voorwerp en bent u er aansprakelijk voor. Het is dan onontbeerlijk een uitbreiding “toevertrouwde voorwerpen” te sluiten bij uw polis BA-uitbating. De verzekering BA Uitbating dekt immers alleen de schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitvoering van de prestatie, maar verzekert niet de schade aan voorwerpen die toevertrouwd zijn en die het voorwerp zullen zijn van een werk of een omvorming.

Wat zijn toevertrouwde voorwerpen?

Dat zijn roerende of onroerende goederen die aan derden toebehoren en die u toevertrouwd zijn in het raam van de activiteiten die verzekerd zijn door de waarborg BA-uitbating, en dit om het voorwerp uit te maken van een werk, een herstelling, een onderhoud,….

Dit kan bijvoorbeeld een voertuig zijn dat toevertrouwd is aan een garagist voor onderhoud, de meubels die bewaard worden door een verhuisbedrijf,…

Gratis toevertrouwde voorwerpen met het oog op het uitvoeren van een werk kunnen ook verzekerd zijn, bijvoorbeeld op een werf waar een persoon gratis een graafmachine mag gebruiken om zijn werk uit te voeren.

Welke schade is gedekt?

Is gedekt: alle materiële schade aan de toevertrouwde voorwerpen tijdens het werk, het laden, het uitladen, alsook de immateriële gevolgschade.

Bijvoorbeeld de schade die een garagehouder aan een voertuig veroorzaakt wanneer hij een ander voertuig verplaatst, alsook het verlies ten gevolge daarvan voor de eigenaar omdat hij niet over zijn voertuig kan beschikken.

Bron: Assuralia