ABR (Alle bouwplaatsrisico’s)

Een ABR-polis heeft tot doel uw bouwproject (nieuwbouw, verbouwing of renovatie) te beschermen tegen schade aan het gebouw en/of schade aan derden.

We onderscheiden 2 afdelingen:

Afdeling 1 – Schade aan de goederen

waarborgt tijdens de bouwperiode de schade aan de verzekerde goederen (onder meer brand, ontploffing, storm, hagel, bliksem, diefstal op de werf, …)

Optioneel kan de beschadiging van het foutief gedeelte door ontwerp-, reken-, en tekenfouten; het eigen gebrek van de materialen en de bestaande goederen verzekerd worden.

Niet verzekerd zijn onder andere tekorten vastgesteld bij opmaak van een inventaris, documenten, gebruiksderving, esthetische schade, boetes, schade ingevolge een verkeerde inplanting, …

De waarborgen van afdeling 1 komen tussen in eerste rang.

 

Afdeling 2 – Schade aan derden

waarborgt de aansprakelijkheid aan derden ingevolge de verzekerde (ver)bouwwerkzaamheden op basis van de artikels 1382-1386 van het Burgerlijk Wetboek.

Meestal wordt de verzekeringsdekking uitgebreid tot:
– “Burenhinder”, en dit m.b.t. schade op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek;
– Schade ten gevolge van trillingen, verlaging van de grondwaterstand, ontbreken, wegnemen of verzwakken van steunen;
– Schade aan kabels en leidingen, alsook de gevolgen ervan;
– Gekruiste aansprakelijkheid (verzekerden zijn derden t.o.v. elkaar)

In tegenstelling tot afdeling 1, wordt voor schade onder de waarborgen van afdeling 2 vooreerst een beroep gedaan op de BA-verzekering van de aannemer of ontwerper. Indien deze onvoldoende tussenkomst biedt, kan de ABR polis bijspringen.


De ABR-polis is een polis van het type “alle risico’s”. Dit houdt in dat in principe alles gedekt is, behoudens wat de verzekeringsmaatschappij specifiek uitsluit of beperkt. We adviseren u dan ook de uitsluitingen en beperkingen aandachtig te lezen en grondig door te nemen.